Splošni prodajni pogoji poslovanja

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI POSLOVANJA

1. Uvodne določbe

1.1. Lastnik spletne strani www.nauticshop.info je družba MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana.

1.2. Uporabnik/gost spletne strani, ki se ne strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, nima dovoljenja za uporabo spletne strani www.nauticshop.info.

1.3. Morebitna neveljavnost posameznega določila teh splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalega dela splošnih pogojev.

1.4. V primeru dvoma glede uporabe ali razlage teh splošnih pogojev oz. njihovih posamičnih določb in/ali drugih pravih ali nepravnih vsebin teh splošnih pogojev je uporabnik dolžan vprašati podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. za razlago (teh) nejasnih vsebin. Uporabnik navedeno vprašanje kot tudi vsa ostala vprašanja, nejasnosti, težave pri uporabi spletnega mesta posreduje na elektronski naslov info@nauticshop.info. Podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. se zavezuje odgovoriti uporabniku v najkrajšem možnem času in po potrebi ter lastni presoji odpraviti napako ali pomanjkljivost.

1.5. Ti splošni pogoji se povezujejo z vsemi ostalimi morebitnimi splošnimi pogoji družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.nauticshop.info. Ti splošni pogoji ne izključujejo drugih splošnih pogojev družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.. Uporabnika spletne strani zavezujejo določbe vseh splošnih pogojev družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o..

1.6. V primeru, da določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo določbam drugih splošnih pogojev družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., veljajo tiste določbe, ki so v konkretnem razmerju specialnejše (lex specialis).

1.7. V primeru, da je katerakoli od določb teh splošnih pogojev v nasprotju s katero od določb v pogodbi, ki jo skleneta uporabnik in MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., veljajo določila pogodbe (glej točko 4.10).

1.8. Celotna vsebina in vsi podatki spletne strani so v zakonsko dovoljenem okviru predmet zaščite avtorske, lastninske in drugih sorodnih pravic in predstavljajo intelektualno lastnino družbeMARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o.. Strogo prepovedano je kakršnokoli prepisovanje, kopiranje, razpečevanje, prikazovanje v javnosti, razmnoževanje ali drugačno distribuiranje vsebine spletnega portala. Spletna stran se lahko uporablja zgolj v namene, ki so opisani v teh pogojih uporabe.

1.9. Z registracijo in prijavo v sistem spletne strani ter z vsakim nakupom uporabnik izrecno soglaša, da sprejema te splošne pogoje poslovanja in vse druge splošne pogoje družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.nauticshop.info.

1.10. Uporabnik/gost spletne strani s sprejemom teh splošnih pogojev v celoti soglaša s pravnim obvestilom družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., ki je objavljeno na www.nauticshop.info in izjavlja, da ga v celoti sprejema. Pravno obvestilo in njegove določbe so sestavni del teh splošnih pogojev. Pravno obvestilo se subsidiarno uporablja za vsa področja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji.

1.11. Ti splošni pogoji so pravno zavezujoči in predstavljajo sporazum med uporabnikom/gostom spletne strani in družbo MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.. V primeru, da uporabnik/gost teh splošnih pogojev iz kakršnega koli razloga ne sprejema ali se z njimi ne strinja, nima pravice do uporabe spletne strani in uporabe storitev, ki jih spletna stran ponuja.

2. Namen in uporaba splošnih pogojev

2.1. Ti splošni pogoji opredeljujejo način registracije uporabnika na spletni strani www.nauticshop.info in spletne nakupe uporabnikov v spletni trgovinna tej spletni strani.

2.2. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.nauticshop.info, prav tako so dostopni na sedežu družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., s čimer se šteje, da je uporabnik z njimi v celoti seznanjen. Vsak uporabnik je dolžan pred opravo registracije in pred vsakim nakupom v spletni trgovini te splošne pogoje prebrati ter potrditi, da se z njimi strinja. V kolikor se uporabnik ne strinja s splošnimi pogoji, ne more opraviti registracije na spletni strani in prav tako ne more opraviti nobenega nakupa v spletni trgovini.

2.3. Splošni pogoji so zavezujoči v obliki in vsebini na dan sklenitve pogodbe (naročila). Razen kot je določeno v točki 2.4. (spodaj) so morebitne spremembe splošnih pogojev za uporabnika zavezujoče od dneva, ko je uporabnik z njimi seznanjen.

2.4. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. se zavezuje, da bo zadnja sprememba splošnih pogojev objavljena na strani www.nauticshop.info z datumom njene uveljavitve oz. spremembe (čistopis). Z objavo sprememb splošnih pogojev na strani www.nauticshop.info ter nadaljnjo uporabo storitev družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. se uporabnik strinja in soglaša, da je s tem sprejel spremenjene splošne pogoje, tudi če ni eksplicitno seznanjen z njimi s strani družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.

2.5. V primeru, da so ti splošni pogoji v nasprotju (konfliktu) z drugimi splošnimi pogoji družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ali pravili, se uporabi tista določba splošnih pogojev, ki je specialnejša v konkretnem primeru (lex specialis).

2.6. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o.in uporabnik lahko v pogodbi izključita uporabo posameznih določil splošnih pogojev in v tem primeru veljajo dogovorjena določila v pogodbi, v nasprotnem primeru pa veljajo predmetni splošni pogoji.

3. Uporaba pojmov

3.1. Spletna trgovina se nahaja na spletnem mestu oziroma naslovu www.nauticshop.info.

3.2. Prodajni izdelek je izdelek ali storitev prodajalca, ki ga prodajalec prodaja v spletni trgovini.

3.3. Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani www.nauticshop.info opravi postopek registracije, s čimer pridobi svoj lastni uporabniški račun, ki sestoji iz uporabniškega imena in gesla. Uporabnik je označba tudi vsakega kupca, ki v spletni trgovini na spletni strani www.nauticshop.info kupi prodajni izdelek.

3.4. Gost je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se nahaja na spletni strani www.nauticshop.info ali v spletni trgovini na tej spletni strani in nima svojega uporabniškega računa. Gostom je nakupovanje v spletni trgovini onemogočeno. Vse obveznosti glede uporabe spletne trgovine   www.nauticshop.info, ki se nanašajo na uporabnika, veljajo tudi za gosta.

3.5. Osebni podatki so vsi podatki, ki jih kot osebne opredeljujejo predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

4. Izdelava uporabniškega računa

4.1. Vsak gost, ki želi v spletni trgovini opravljati nakupe, mora pred tem opraviti postopek registracije, s čimer se izdela njegov uporabniški račun, ki sestoji iz uporabniškega imena in gesla.

4.2. Po končanem postopku registracije in pridobitvi uporabniškega računa, gost postane uporabnik.

4.3. Postopek registracije gost opravi v celoti na spletni strani www.nauticshop.info, in sicer tako, da sledi povezavi do registracije, ki se nahaja na spletni strani. Spletna stran gosta vodi po vseh korakih do izdelave uporabniškega računa. Pred zaključkom registracijskega postopka mora gost potrditi, da je prebral in se v celoti strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. V kolikor se gost ne strinja s splošnimi pogoji, postopka izdelave uporabniškega računa ne more izvesti in lahko na spletni strani še naprej sodeluje in opravlja dejanja zgolj kot gost, pri čemer nima enakih pravic in možnosti kot uporabniki.

4.4. Po končanem postopku registracije prejme uporabnik na elektronski naslov, ki ga je navedel, vse potrebne podatke, ki jih potrebuje za vsakokratno prijavo na spletno stran. Uporabnik je dolžan prejete podatke shraniti. V primeru izgube podatkov, se uporabnik obrne na MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. preko elektronskega naslova info@nauticshop.info.

4.5. Uporabnik pri postopku registracije navede svoje osebne podatke. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. se zavezuje, da bo podatke uporabljala in shranjevala skladno z določbami predpisov o varstvu osebnih podatkov. Zlasti pa MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. osebnih podatkov ne bo uporabljala v namene, ki so izven uporabe spletne strani ali izven potreb za izvedbo nakupa uporabnika v spletni trgovini, niti jih ne bo posredovala katerim koli tretjim osebam, razen kadar bi to od njiju zahtevala zakonodaja ali pisna odredba pristojnega državnega organa.

5. Nakupi v spletni trgovini

5.1. Uporabniki, ki si na spletni strani www.nauticshop.info ustvarijo svoj uporabniški račun, lahko nakupujejo v spletni trgovini na tej spletni strani.

5.2. Uporabnik nakup opravi tako, da v spletni trgovini izbere izdelke, ki jih želi kupiti, pri čemer izbere tudi količino posameznih prodajnih izdelkov. Pred zaključkom naročila se mora gost registrirati, če pa je že registriran, mora na spletni strani opraviti prijavo s svojim uporabniškim računom. Osebe, ki nimajo uporabniškega računa, ne morejo nakupovati v spletni trgovini.

5.3. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. se zavezuje, da bo vsakemu uporabniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bi ponudba zanj postala zavezujoča, podala naslednje informacije:

 • podatke o imenu, sedežu, matični številki in davčni številki ob zaključku naročila ter na izdanem računu s strani prodajalca,
 • kontaktne podatke MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronski naslov),
 • bistvene značilnosti prodajnih izdelkov,
 • podatke in pogoje glede dostave prodajnih izdelkov oziroma izvršitve storitve, ki je predmet nakupa (način, kraj in rok dostave oz. izvršitve storitve),
 • ceno, plačilne pogoje in možne načine plačila,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbr ter obvestilo o stroških vračila blaga.

5.4. S potrditvijo naročila uporabnik izjavlja, da je prebral te splošne pogoje, se z njimi v celoti strinja ter da se strinja z opravljenim plačljivim naročilom. Uporabnik se s potrditvijo naročila strinja tako s podano ceno za posamezni prodajni izdelek, kot tudi z vsemi ostalimi pogoji nakupa in dostave prodajnega izdelka.

5.5. Po potrditvi naročila bo uporabnik na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel v postopku registracije oziroma pridobitve uporabniškega računa, prejel poročilo o sprejetju naročila ter potrditev naročila. Potrditev naročila oziroma nakupa, ki je podana s strani MARINEPORT trgovina in svetovanjed.o.o. pomeni, da je uporabnikovo naročilo v obdelavi, ter da je MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. začela z izvajanjem vseh potrebnih opravil za izpolnitev naročila.

5.6. S potrditvijo naročila uporabnik izjavlja:

 • da je star najmanj 18 let,
 • da mu ni odvzeta poslovna sposobnost,
 • v primeru sklepanja pogodb v imenu pravne osebe: da ima pooblastilo za sklenitev te pogodbe,
 • da v celoti sprejema te splošne pogoje.

5.7. S potrditvijo naročila in plačilom, je sklenjena pogodba med MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. in uporabnikom. Po plačilu naročila MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. uredi vse potrebno, da se prodajni izdelki, ki so predmet nakupa, v dogovorjenem roku dostavijo na naslov, ki ga je uporabnik navedel v postopku oddajanja naročila. Uporabnik lahko navede poljubni naslov, pri čemer ni potrebno, da gre za njegov domači naslov. Prav tako lahko uporabnik naroči dostavo plačanih izdelkov drugi osebi, ki ni uporabnik.

5.8. V primeru plačila po predračunu, če uporabnik naročila ne plača v roku, ki je naveden na predračunu, se šteje, da je uporabnik odstopil od nakupa. Uporabnik pri tem ni dolžan MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. ali prodajalcu plačati nobenih stroškov.

5.9. Po opravljenem nakupu, plačilu kupnine in prevzemu blaga, bo prodajalec uporabniku preko elektronske pošte izstavil račun za opravljen nakup.

5.10. Vsak nakup, opravljen v spletni trgovini na spletni strani www.nauticshop.info, se po predpisih, ki urejajo pogodbeno pravo in predpisih, ki urejajo varstvo potrošnikov, šteje za pogodbo, sklenjeno na daljavo. Pri tem velja, da ima potrošnik pravico, da v roku 14 dni od prejema predmeta pogodbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. obvesti, da odstopa od pogodbe, brez da bi pri tem moral navesti razlog odstopa. Potrošnik MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. o odstopu od pogodbe obvesti s predpisanim obrazcem, ki se nahaja na spletni strani ali z lastno pisno izjavo, ki jo poda pisno po pošti na naslov MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. ali po elektronski pošti na naslov info@nauticshop.info. 

5.11. Pri odstopu od pogodbe na podlagi točke 5.10. potrošnika bremenijo stroški vračila predmeta pogodbe. Blago je potrošnik dolžan vrniti na naslov MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., Celovška cesta 291, 1000  Ljubljana.

5.12. Uporabnik, vključno s potrošniki, nima pravice do odstopa od pogodbe, kadar gre za pogodbo:

 • o opravljanju storitev, pri čemer prodajalec obveznosti iz pogodbe v celoti izpolni, če se je opravljanje storitev začelo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja uporabnika in je uporabnik predhodno privolil v izgubo pravice do odstopa od pogodbe;
 • o dobavi zapečatenih audio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je uporabnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • pri kateri uporabnik izrecno zahteva obisk prodajalca na svojem domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja;

o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja in z uporabnikovo privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

5.13. Vračilo dobavljenih prodajnih izdelkov je za podjetja, samostojne podjetnike in druge pravne osebe mogoče v okviru garancijskih pogojev ter določb obligacijskega zakonika o stvarni napaki. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema izdelka brez razloga, kot to velja za uporabnike fizične osebe - potrošnike.

5.14.  Uporabnik, ki odstopi od pogodbe ali naročila, mora blago vrniti nepoškodovano v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Vračilo že montiranih ali uporabljenih prodajnih izdelkov ni možno.

6. Odgovornost za stvarne napake in garancija

6.1. Prodajni izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. Dobavitelj oz. proizvajalec jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga bo uporabnik uporabljal v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga. Za dan izročitve blaga se šteje dan, ko uporabnik oz. kupec blago prejme.

6.2. Garancijo in stvarno napako uporabnik lahko uveljavlja le ob predložitvi originalnega računa in obrazca za vračilo blaga, v katerem mora opisati okvaro.

6.3. Pravico do uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov oziroma Obligacijskega zakonika. Stvarno napako je potrebno uveljavljati v zakonsko predpisanih rokih. Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

6.4. Za uveljavljanje pravic iz naslova garancije in stvarne napake bo MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. uporabnikov zahtevek posredovala dobavitelju oz. proizvajalcu, in sicer najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka s strani uporabnika.

7. Dostava in prevzem blaga

7.1. Po potrditvi naročila MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. preveri dobavljivost naročenih izdelkov in uporabnika po elektronski pošti obvesti o predvidenem času dobave.

7.2. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. zagotavlja dostavo naročenega blaga uporabnikom skupaj s svojimi pogodbenimi partnerji v roku od 1 do 7 dni od prejetega plačila v vse države Evropske unije ter v roku od 2 do 10 dni od prejetega plačila v države izven Evropske unije, v katere dostavlja pogodbeni partner.

7.3. Če se rok dostave nepričakovano podaljša za več, kot je navedeno v pogojih poslovanja, bo kupec obveščen preko telefona, elektronske ali navadne pošte.

7.4. Dostava blaga praviloma poteka z dostavo paketov neposredno na uporabnikov naslov oziroma naslov, ki ga je uporabnik navedel pri oddaji naročila. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. lahko kadarkoli zamenja pogodbenega partnerja za dostavo blaga ali zamenja način dostave in prevzema blaga. Vse informacije o dostavi in prevzemu blaga so uporabnikom na voljo na naslovu MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. ali neposredno pri pogodbenem partnerju.

7.5. V primeru podaljšanja roka dobave posameznega prodajnega izdelka, bo uporabnik o tem obveščen na njegov elektronski naslov. Uporabnik ima pravico do odstopa od pogodbe, če se ne strinja s podaljšanim rokom dobave. V primeru, da je uporabnik izdelek že plačal, mu bo kupnina povrnjena v roku 3 dni na TRR, ki ga bo uporabnik posredoval družbi MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o..

7.6. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi nedobavljivosti prodajnega izdelka. Uporabnik se izrecno strinja, da proti MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. in/ali prodajalcu ne bo uveljavljal nikakršnega zahtevka iz naslova nedobavljenega izdelka. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe stanja zaloge in rokov dobavljivosti prodajnih izdelkov.

8. Cene in plačilni pogoji

8.1. Vse cene, navedene v spletni trgovini, so v EUR in vsebujejo DDV, razen, če je navedeno drugače. Pri tem velja, da bo vsak uporabnik pred zaključkom naročila obveščen o končni ceni prodajnega izdelka, vključno z DDV in vsemi ostalimi morebitnimi stroški in stroški dostave. Stroški dostave vključujejo stroške pakiranja, embalaže in pošiljanja in niso nujno omejeni samo na poštnino. Uporabnik se s potrditvijo naročila strinja s stroški pakiranja in pošiljanja, ki je navedena na naročilu. Cene, objavljene na spletni strani veljajo na dan nakupa. Navkljub prizadevanju MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., da bi bili vsi podatki, vključno s cenami točni, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V takšnem primeru bo uporabniku omogočen odstop od pogodbe.

8.2. Uporabniki nakup plačajo po Paypal plačilnem sistemu, s plačilno ali kreditno kartico ali po predračunu, ki ga prejmejo po elektronski pošti s strani MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.. Uporabniki, ki za način plačila izberejo plačilo po predračunu, le-tega plačajo najkasneje v 3 delovnih dneh. po potrditvi naročila s strani MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.. Vsa navodila za plačilo so navedena na vsakem posameznem predračunu.

8.3. V primeru, da uporabnik ne plača predračuna, se šteje, da je odstopil od pogodbe, pri čemer uporabnika ne veže plačilo nobenih stroškov.

9. Reklamacije in pritožbeni postopki

9.1. Vse reklamacije, vezane na prodajne izdelke, postopek naročila oziroma nakupa, uporabnik naslovi neposredno ob dostavi dostavljavcu oz. neposredno na MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., pri čemer bo slednja uporabnikovo reklamacijo ali pritožbo v reševanje poslala dobavitelju oziroma proizvajalcu in uporabnika o tem tudi obvestila pisno po elektronski pošti.

9.2. V primeru, da uporabnik ni zadovoljen z rešitvijo njegove reklamacije ali pritožbe pri dobavitelju oz. proizvajalcu  , si bo MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. prizadevala vsak takšen spor rešiti sporazumno ter poiskati najugodnejšo rešitev za uporabnika.

9.3. V primeru, da reševanje pritožbe na sporazumen način ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Arhiv dokumentov

Vsi dokumenti (evidence nakupov, naročila, računi, reklamacije) se hranijo v poslovnih prostorih podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva kopije dokumentov, katere mu bo MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. poslala po elektronski pošti ali po navadni pošti.

11. Varstvo osebnih podatkov

11.1. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.d.o.o. se zavezuje osebne podatke zbirati in hraniti na način, ki je skladen s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

11.2. Uporabnik sam odgovarja za točnost podatkov, ki jih navede ob postopku registracije ter ob potrditvi vsakega naročila v spletni trgovini.

11.3. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. bo uporabljala le tiste podatke, ki jih potrebuje za plačilo in dostavo kupljenih izdelkov.

11.4. Vsak uporabnik lahko kadarkoli zahteva izbris njegovega uporabniškega računa ter izbris vseh osebnih podatkov, ki jih je ob registraciji ali nakupovanju navedel.

11.5. S potrditvijo naročila uporabnik potrjuje, da dovoli uporabo osebnih podatkov v namene izpolnitve njegovega naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in raziskovanja nakupnih navad. Pri tem lahko vsak uporabnik to dovoljenje kadarkoli prekliče.

12. Uporaba prava in končne določbe

12.1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene med prodajalcem in uporabnikom. Za potrošnike velja, da so splošni pogoji zavezujoči, če je uporabnik z njimi izrecno seznanjen.

12.2. V primeru, da pogodba ne ureja posameznega razmerja ali področja, se uporabljajo ti pogoji. V primeru, da pogodba med naročnikom in družbo MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. določeno razmerje ureja drugače kot ti pogoji, veljajo določila pogodbe.

12.3. Za razlago teh splošnih pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

12.4. Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi tukaj

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

12.5. Ti splošni pogoji so sestavni del študije, ki je bila opravljena s strani Odvetniške pisarne Petek, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana za družbo MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.. in so avtorsko delo ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic imata tako družba MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. kot Odvetniška pisarna Petek, d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148. členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200 % skladno s 168. členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja.

12.5. Ti splošni pogoji veljajo od 11.11.2015 do spremembe.

 

Ljubljana, 11.11.2015

MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.

Izdelava: Kabi d.o.o